Search product: 

Bestellen op Cortaflex-Shop.eu

www.cortaflex-shop.eu is de officiële webshop van de verdeler van het Cortaflex productgamma voor de Benelux.

Rekeninginformatie:
Distrimex, Bamstraat 5,BE-8720 Dentergem
IBAN nr: BE 26001682322429
Bic: GEBABEBB
Bank: BNP, Vichte

Verzendkosten

België: GRATIS
Nederland, Frankrijk, Duitsland: 10€ (incl. BTW)
Andere Europese landen: 20€

Algemene voorwaarden

Bestellingen worden verzonden na ontvangst van uw betaling.
Alle prijzen op de website zijn onder voorbehoud van wijzigingen en tipfouten.

Herroepingsrecht bij levering van producten

Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de consument. Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan Cortaflex retourneren. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal Cortaflex dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen middels een bankoverschrijving op het rekeningnummer dat de consument hiertoe aan Cortaflex heeft aangewezen. Cortaflex is nimmer aansprakelijk voor (de kosten van) enige schade - diefstal of verlies daaronder begrepen - die bij terugzending aan de verpakking of het product ontstaat.

Disclaimer

Ondanks alle zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van de website van Cortaflex-Shop.eu is het mogelijk dat de informatie die via deze website gepubliceerd wordt onvolledig, onjuist of onduidelijk is. Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortkomt uit, of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website, of met de tijdelijke onmogelijkheid om de website te kunnen raadplegen.
Aan de publicatie van regelgeving op deze website kunnen geen rechten worden ontleend. Voor de geldende versie van de regelgeving wordt verwezen naar de tekst zoals deze is gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.
De informatie van deze website wordt regelmatig aangevuld. Wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enig bericht vooraf worden aangebracht.

Overname van informatie en foto's

Overname van de informatie van de website van Cortaflex-Shop.eu is enkel toegestaan mits voorafgaandelijke toelating. Dit recht op overname slaat niet op de foto's, waarvoor in ieder geval het auteursrecht van de fotografen gerespecteerd moet worden.

Website

De website www.cortaflex-shop.eu is geoptimaliseerd voor de browsers Google Chrome, Internet Explorer (versie 8 en hoger) en Firefox (versie 3.5 en hoger). Cortaflex-Shop.eu kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor een foutieve of onvolledige weergave van deze website. Tevens vallen technische storingen of onbereikbaarheid niet onder de verantwoordelijkheid van Cortaflex-Shop.eu.